website
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
From $10.00 $12.00
Show options
YuanZheng Da Hong Pao Rock Tea - Lapsangstore
YuanZheng Da Hong Pao Rock Tea

6 reviews
$19.90 USD
【Tea Sampler E】Wuyi Rock Tea Standard Assortment - Lapsangstore
【Tea Sampler F】Wuyi Rock Tea Premium Assortment - Lapsangstore
【Tea Sampler F】Wuyi Rock Tea Premium Assortment

2 reviews
From $16.80 USD
【Tea Sampler D】Featured Wuyi Rock Tea Collection - Lapsangstore
Sold Out
Zheng Shan Tea-Da Hong Pao - Lapsangstore
Zheng Shan Tea-Da Hong Pao

4 reviews
From $19.94 USD
Da Hong Pao Mini Bag Collection - Lapsangstore
Zheng Shan Tea Series Mini Bag - Lapsangstore
Zheng Shan Tea Series Mini Bag

6 reviews
From $13.50 USD
Wuyi Ming Cong Rock Tea Collection - Lapsangstore
Save 20%
「Yanyu」Wuyi Rock Tea・ Horse Head Rock Rougui 51g - Lapsangstore
Save 13%
「Yanyu」Rock Tea・Old Fir Narcissus 51g - Lapsangstore
Sold Out
「Yanyu」Rock Tea・Old Fir Narcissus(老枞水仙)51g

2 reviews
$69.90 USD $80.00 USD
Rock Tea-'Rou Gui'Cinnamon Scent

2 reviews
$79.75 USD
Rock Tea-Premium Narcissus - Lapsangstore
Rock Tea-Traditional Da Hong Pao - Lapsangstore
「Yanyu」Three and Two Series・Longevity Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
3 in stock
「Yanyu」Three and Two Series・Honesty Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Three and Two Series・Backbone Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
2 in stock
【Beginner】 Yanyu Rock Tea Series Mini Pack Collection - Lapsangstore
Save 18%
【Standard】 Yanyu Rock Tea Series Mini Pack Collection - Lapsangstore
Save 14%
【Premium】 Yanyu Rock Tea Series Mini Pack Collection - Lapsangstore
Save 14%
【Luxury】 Yanyu Rock Tea Series Mini Pack Collection - Lapsangstore
「Yanyu」Brew the Mountain Series・Cattle Ranch Pit Cinnamon Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Brew the Mountain Series・Huiyuan Pit Cinnamon(慧苑坑肉桂 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
4 in stock
「Yanyu」Brew the Mountain Series・Nine Dragons Shelter Cinnamon(九龙窠肉桂 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
3 in stock
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Mountain in the Cup(青山入盏 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Brew the Mountain Series・Bamboo Shelter Cinnamon Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Brew the Mountain Series・Huiyuan Pit Old Fir Narcissus(慧苑坑老枞水仙 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Precious(天宝茗枞 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Wide Moon Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Orchid Smell(兰丛馥郁 )Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Dragon Nest Valley Wuyi Rock Tea - Lapsangstore
「Yanyu」Wit and Wisdom Series・Dead Wood With Flowers Wuyi Rock Tea - Lapsangstore